DIVA GROUP – ACG và PLT ký kết chuyển giao công nghệ Plasma lạnh – PlasmaMed