Viện thẩm mỹ DIVA tổ chức hành trình sẻ chia yêu thương tại Bình Phước