Triệt lông Diode Laser – Một lần triệt, sạch lông vĩnh viễn