DIVA ACADEMY tổ chức thành công Hội thảo hướng nghiệp tại ĐH Cửu Long