Hành trình “San sẻ yêu thương – Vượt qua đại dịch” của Viện thẩm mỹ DIVA